Προγραμματισμός Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής

Με την Εγκύκλιο 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) ανακοινώνεται η ημερομηνία ανάρτησης Δασικών Χαρτών Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής, επιπλέον μεταξύ άλλων αναφέρεται: Κατόπιν