Δασικοί Χάρτες

Νόμος 4572/2018: Παράταση στους δασικούς χάρτες και έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας

Αρκετές ημέρες μετά τη ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 4572/2018 «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α´ 188/5.11.2018).

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4572/2018 παρατείνεται έως τις 15 Ιανουάριου 2019 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες που η προθεσμία αυτή λήγει από τις 18 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018. Η παράταση αυτή αφορά δασικούς χάρτες στις περιοχές: ΤρίκαλαΚαβάλα (Δ. Νέστου)Δυτική Αττική (τμήμα) και Ανατολική Αττική (τμήμα), που αναρτήθηκαν το διάστημα Ιούνιος-Ιούλιος 2018.

Επίσης, για τους δασικούς χάρτες των περιοχών που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η προθεσμία της μερικής κύρωσής τους παρατείνεται μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2018.

Άρθρο 20
1. Στις περιπτώσεις που η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182) λήγει από τις 18 Οκτωβρίου 2018 έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2018, η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 15 Ιανουάριου 2019. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.
2. Στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 παρατείνονται μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2018.
3. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 18.10.2018.

Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας

Με το άρθρο 21 του ν. 4572/2018 προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 60 του ν. 4280/2014 σύμφωνα με την οποία, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  • εγκρίνεται το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας, και
  • καθορίζονται τα Σχέδια Δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.

Άρθρο 21
1. Στο άρθρο 60 του ν. 4280/2014 (Α ́ 159) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται τα Σχέδια Δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας.».