Ανακοίνωση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες

Σε συνέχεια των παρακάτω ενημερώσεων: 1) από 09/03/2018 ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με Θέμα: “Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση για επικάλυψη αγροτεμαχίων με

Προγραμματισμός Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής

Με την Εγκύκλιο 170895/1620/16.07.2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΧ4653Π8-ΥΝ5) ανακοινώνεται η ημερομηνία ανάρτησης Δασικών Χαρτών Προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής, επιπλέον μεταξύ άλλων αναφέρεται: Κατόπιν