ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Η Δασομετρία ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στην καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δασομετρία δραστηριοποιείται σε μελέτες των κατηγοριών 24 (Δασικές Μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 3316/05. Επιπλέον των παραπάνω δραστηριοποιείται σε μελέτες διαχείρισης δασών, φωτοερμηνείες, οικονομοτεχνικές μελέτες δασικών και αγροτικών εκτάσεων, μελέτες κατάρτισης Δασικού Χάρτη και αποτύπωσης δασικών εκτάσεων  και τέλος με την διαχείριση χωρικής πληροφορίας και βάσεων δεδομένων.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ